Chính sách

- Blog không lưu trữ thông tin gì của bạn đọc. 

- Blog chỉ sử dụng plugin thứ 3 duy nhất là Google Analytics.

- Các trang web được dẫn nguồn ra ngoài không thuộc phạm vi sở hữu của Blog vì vậy mình không biết chính sách của người ta  thế nào.

- Cookie được lưu trữ theo quy định của nền tảng Blog.